Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2020

O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2019

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2017

O vymedzení miest na vylepovanie plagátov

O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2016

O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - zrušené k 1.1.2021

O vymedzení miest na vylepovanie plagátov - zrušené od 11.9.2017

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2014

 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti 2014
 O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2013

 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - zrušené od 15.7.2016

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2012

O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené od 1.1.2020
O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti-zrušené od 1.1.2015
O miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2011

O podmienkach držania psov v obci

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2010

Povodňový plán záchranných prác

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2009

 O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2008

 O podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci

 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby - zrušené od 1.7.2009

Všeobecne záväzné nariadenia obce r. 2007

O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby - zrušené od 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2006

 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov