Horný Badín (okres Krupina)

Horný badín vznikol v chotári pôvodného Badína, ktorý spomína listina už z r. 1135. Iba Badín uvádza aj ďalšia bližšie nedatovaná listina z 12. storočia, i písomnosť z r. 1391. Horný Badín (presne tak aj Dolný Badín) sa objavuje v dokumentoch, poväčšine štatistického charakteru, až v 18. storočí. V samostatnú obec sa Horný (i Dolný) Badín určite vyvinul už skôr.

Pečatidlo obce.

Až do 18. storočia sa hlási aj pečatidlo obce, ktorého odtlačok sme našli na dokumente z r. 1866. Jeho kruhopis znie: HORNO PATINSKA (!) PECAT. V poli pečatidla bol vyrytý symbol obce, ktorý poukazuje na miestne poľnohospodárstvo. Nad dvomi halúzkami je vodorovne položený lemeš, nad ním je hviezdicovito skrížená kosa s dvojzubými drevenými vidlami a cepom. Po ľavej strane hviezdice je kosák (?) a otka, po pravej strane čerieslo a motyka. Ide o výrobok nie práve najzručnejšieho kovorytca.

V ďalších výskumoch predpokladáme objavenie staršieho pečatidla obce a podľa neho budeme mať aj možnosť určiť, kedy vlastne došlo k vzniku samostatného Horného Badína.

 

Napriek tomu, že pri opise historického obecného znaku nie sme si istí, či dva predmety, ktoré považujeme za kosák a motyku, skutočne zobrazujú spomenuté dva nástroje, niet dôvodu, aby sme podľa zreteľnej pečate nenavrhli obci erb. Odporúčam, aby sa v erbe jednotlivé poľnohospodárske motívy zobrazili presne podľa predlohy, aby sme neskreslili obsah obecného znaku. Môže sa totiž stať, že budúci badatelia upresnia naše poznatky a presne zistia, čo zobrazujú predmety, ktoré dnes považujeme za kosák a motyku.

Obecný erb.

Za erb Horného Badína navrhujem modrý štít, v ktorom sa nad dvomi zlatými (žltými) ratolesťami vznáša strieborný (biely) vodorovne položený lemeš. Nad ním je hviezdicovito skrížená strieborná (biela) kosa so zlatým (žltým) kosiskom a zlaté (žlté) dvojtubé vidly so zlatým (žltým) cepom. Vpravo od skríženého poľnohospodárskeho náradia (vpravo z heraldického hľadiska) sa vznáša strieborný (buely) kosák (?) a šikmo podložená otka, vľavo od náradia sa vznáša šikmo položené strieborné (biele) čerieslo a kosmo položená motyka (?). V tejto podobe je erb Horného Badína historicky verný a svojou kompozíciou jedinečný. Takto usporiadané poľnohospodárske náradie nepoužíva žiadna iná obec na Slovensku.

 

Zdroje: 

Magyarorsazág vármegyei és városai. Hont vármegye. Budapest, b.r., s. 41.

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava, Veda 1977, s. 443.

Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave. Operátny katastrálnych máp, Hontianska župa č. 2, 35.

 

Fotografie: